Lista aktualności Lista aktualności

Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego

P.o. dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

 

Warszawa, dnia 02.02.2024

Zn. spr.: SK.1101.1.2024

 

P.O. DYREKTOR CENTRUM INFORMACYJNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

OGŁASZA NABÓR

 

na stanowisko Głównego Księgowego

 

1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

tel. 22 185 53 53, e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl

 

2. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, finansowe lub rachunkowe.
 2. Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z księgowością i finansami.
 3. Znajomość obsługi komputera, w szczególności programów Word, Excel i Outlook.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończone studia podyplomowe w zakresie finansów, rachunkowości, prawa podatkowego.
 2. Ukończone kursy lub szkolenia potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem, z zakresu zagadnień związanych z wykonywaniem zadań na przedmiotowym stanowisku.
 3. Doświadczenie zawodowe związane z księgowością i finansami w jednostkach PGL LP.
 4. Znajomość prawa bilansowego i podatkowego (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych).
 5. Znajomość polityki rachunkowości Lasów Państwowych.
 6. Znajomość ustawy o lasach, statutu PGL LP, zasad gospodarki finansowej Lasów Państwowych.
 7.   Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz EZD.

 

4. Opis zakresu pracy:

 1. Koordynowanie i kierowanie pracą Działu Księgowości Centrum.
 2. Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności jednostki, prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi Centrum.
 3. Dostarczanie niezbędnych danych do prowadzenia działalności oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych.
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznych i okresowych planów finansowo-gospodarczych.
 5. Obsługa sprawozdawczości GUS.
 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 7. Organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie podległych stanowisk, dokumentacji finansowo-gospodarczej i deklaracji podatkowych.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony po zatrudnieniu.

 

5. Oferowane warunki:

 1. Umowa o pracę.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku (8 godzin dziennie).
 3. Praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie.
 4. Świadczenia socjalne i zdrowotne.

 

6. Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych,

ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych – załącznik nr 1.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
 5. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2
 6. Oświadczenie kandydata – załącznik nr 3.

 

8. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną – na adres: cilp@cilp.lasy.gov.pl. Wiadomość powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”.
 2. Dokumenty przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacje dodatkowe:

 1. Dyrektor CILP zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.
 2. Dyrektor CILP zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 3. Dyrektor CILP nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
 4. CILP nie zapewnia mieszkania.
 5. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do nawiązania stosunku pracy w CILP mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne osobiście w terminie do 31 marca 2024 r. Po tym terminie dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty rekrutacyjne kandydata wyłonionego do zatrudnienia w CILP zostaną dołączone do akt osobowych.
 6. Kontakt w sprawie naboru: Nina Grzelak – Ekspert ds. kadr, tel. 539-037-056.